چهارشنبه 1395/10/22
به گزارش کوله بار ، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در نشست تخصصي روساي پليس اماکن عمومي ناجا، تأمين امنيت اجتماعي را مهمترين شعار و اقدام اساسي پليس...

جدیدترین ها