جمعه 1402/07/07

ترفندهای ساختن

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
  • آدرس وب و ایمیل به صورت اتوماتیک لینک میشود .