د, 1402/01/07 - 12:00

اردوی دانش‎آموزان به مناطق عملیاتی