د, 1402/06/20 - 16:18

تصاویر حضور اقشار مختلف مردم سیستان وبلوچستان در دیدار امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه با رهبر معظم انقلاب اسلامی