پنجشنبه, 1398/06/07 - 12:18

نمایش رزمی فرهنگی و بصیرتی علمداران ولایت در ارومیه