راهیان نور

دبیرخانه دائمی سیزدهمین جشنواره ملی سرزمین نور اعلام کرد:

دبیرخانه این جشنواره تاکید کرد؛ تاریخ اعلام شده غیر قابل تمدید بوده و آثار دریافتی بعد از پنجم آذر ماه ۱۳۹۴ به دوره چهاردهم (سال ۱۳۹۵) ارجاع خواهد شد.