ی, 1402/10/17 - 20:45

بازدید تصویری شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی در قالب کاروان راهیان پیشرفت از شرکت شیر رضا یزد