د, 1402/07/17 - 12:45

برگزاری محفل" شب نشینی با شهدا " درگلزار شهدا ی شهرستان سرخه همراه با بازخوانی وبیان خاطرات همرزمان شهدا توسط( هیئت خادم الشهدای برادران شهرستان سرخه) - استان سمنان

محفل شب نشینی باشهدا