د, 1402/06/20 - 16:08

آرزوی مرد بلوچ برای دیدار رهبر معظم انقلاب محقق شد.

.