د, 1402/06/20 - 11:58

گفتگوی سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با مادر شهید حسین ٱجاقی، اولین شهید مدافع امنیت کشور درپیاده روی اربعین حسینی1402

گفتگوی سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با مادر شهید حسین ٱجاقی، درپیاده روی اربعین حسینی1402